Świadczymy usługi w zakresie Nadzoru Inwestorskiego polegające na:

 • reprezentowaniu Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
 • sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowaniu i udziale w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • kontrolowaniu rozliczeń budowy;
 • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

w następujących specjalnościach:

 • architektoniczna
 • konstrukcyjno-budowlana w tym przy obiektach zabytkowych
 • drogowa
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacje i urządzenia teletechniczne
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacje i urządzenia gazowe
 • instalacyjne w zakresie sieci, instalacje i urządzenia cieplne